About Us News

Quiz Competition on Yoga

Posted on: June 10, 2021 | Back | Print
Consulate General of India
Ho Chi Minh City
***

On the occasion of the 7th International Day of Yoga (IDY), Consulate General of India in Ho Chi Minh City invites everyone to participate in an online ‘Quiz Competition’ based on Yoga. The competition is open for participation till 21st June, 2021 and aims to test participants' knowledge on #Yoga. The guidelines for the contest are given below:

* The competition is open only for people currently residing in Vietnam.
* The quiz consists 75 questions in both English and Vietnamese language.
* The form can be edited within the time frame of the competition. The final date for submission of the quiz is 21st June, 2021. 
* Only one entry per person is allowed.
* Results will be declared on 30th June, 2021.  Top three winners will be felicitated by CGI, Ho Chi Minh City.
* Consulate General of India, HCMC reserves the rights on the questions, answers and the winners of the competition.
* Link to participate: https://forms.gle/fJSdzeVazRmzSag38

*****

Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ
Thành ph�' H�" Chí Minh
*

Nhân dịp Ngày Qu�'c tế Yoga lần thứ 7 (IDY), Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành ph�' H�" Chí Minh trân trọng kính mời quý vị tham gia ‘Cuộc thi �'�' vui’ trực tuyến về Yoga. Cuộc thi kéo dài cho �'ến ngày 21 tháng 6 năm 2021 và nhằm mục �'ích mở ra cơ hội gia tăng kiến thức của người tham gia về #Yoga. Các hướng dẫn cho cuộc thi �'ược �'ưa ra dưới �'ây:
* Cuộc thi chỉ dành cho những cá nhân hiện �'ang sinh s�'ng tại Việt Nam.
* Bài dự thi g�"m 75 câu hỏi bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.
* Nội dung �'áp án có thể �'ược chỉnh sửa trong khung thời gian của cuộc thi. Ngày cu�'i cùng �'ể nộp bài dự thi là ngày 21 tháng 6 năm 2021.
* Mỗi cá nhân chỉ �'ược �'ăng ký một tài khoản tham dự.
* Kết quả sẽ �'ược công b�' vào ngày 30 tháng 6 năm 2021. Ba (03) cá nhân �'ạt giải cao nhất sẽ �'ược Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ, Thành ph�' H�" Chí Minh công b�'.
* Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ, Thành ph�' H�" Chí Minh sẽ giữ bản quyền �'�'i với các câu hỏi, câu trả lời và thông tin người thắng cuộc của cuộc thi.