About Us News

INDIASOFT 2019 - Best sourcing venue for IT products & Solutions - 4-5 Feb 2019 at Hyderabad

Back | Print


INDIASOFT (4-5 February, 2019)

INDIASOFT 2019 - A MUST VISIT DESTINATION FOR THE GROWTH OF YOUR ENTERPRISE

Experience a world of innovations and explore the avenue of sourcing the best of IT products & solutions for the growth of your enterprise including Mobile Application Services, Cloud Computing, SAAS, Big Data Management, KPO, BPO, LPO, e-security, Banking, Finance, Insurance, Telecommunications, Media & Entertainment, Bio Informatics,Engineering Design, Travel, Hotel, Hospitality, Logistics, Transportation, Educational, Pharma, e-Governance, and much more under one roof.

The exclusive bazaar will have over 200 Indian IT companies catering a host of solutions with value additions, three-dimensional growth in skills, technology, and expertise.

The organizers, Electronics and Computer Software Export Promotion Council, (ESC) India’s apex ICT export promotion organisation will host around 400 IT buyers from plus 75 countries converging for business networking and creating a WIN-WIN situation by providing a unique business opportunity to both global buyers and Indian exhibitors to interact and forge business alliances, strategic networking, joint ventures, business tie-ups.

Website: https://www.indiasoft.org/

******************

INDIASOFT (4-5 tháng 2 năm 2019)

INDIASOFT 2019 – ĐIỂM ĐẾN CẦN THIẾT CHO SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP

Trải nghiệm những tiến bộ mới nhất của thế giới và khám phá “�'ại lộ cung cấp” các sản phẩm và giải pháp CNTT t�'t nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp của bạn bao g�"m Dịch vụ ứng dụng di �'ộng, Điện toán �'ám mây, SAAS, Quản lý dữ liệu lớn, KPO, BPO, LPO, An ninh mạng, Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm, Viễn thông, Truyền thông & Giải trí, Tin học sinh học, Thiết kế kỹ thuật, Du lịch, Khách sạn, Khách sạn, Hậu cần, Giao thông vận tải, Giáo dục, Dược phẩm, Quản trị �'iện tử và nhiều hơn nữa dưới một mái nhà.

Hội chợ �'ộc quyền này sẽ có hơn 200 công ty CNTT Ấn Độ phục vụ một loạt các giải pháp mang tính gia tang giá trị, tăng trưởng ba chiều về kỹ năng, công nghệ và chuyên môn.

Ban tổ chức, Hội �'�"ng Xúc tiến Xuất khẩu Phần mềm Máy tính và Điện tử của Ấn Độ (ESC) sẽ tiếp �'ón khoảng 400 nhà mua hàng CNTT từ hơn 75 qu�'c gia �'ến tham gia vào mạng lưới kinh doanh và tạo ra môi trường mang tính “Win-Win” bằng cách mang �'ến cơ hội kinh doanh �'ộc �'áo �'ể cho người mua trên toàn cầu và các nhà triển lãm Ấn Độ �'ể tương tác và hình thành các liên minh kinh doanh, liên kết chiến lược, liên doanh, kết n�'i trong kinh doanh.

Website: https://www.indiasoft.org/