About Us Upcoming Events

VIRTUAL INDIA - VIETNAM BUSINESS MEET IN ORGANIC & INORGANIC CHEMICAL SECTOR (01st December, 2021)

Posted on: November 24, 2021 | Back | PrintWith the goal of promoting trade opportunities between India and Vietnam in the chemical sector, the Consulate General of India in Ho Chi Minh City in collaboration with the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI-HCM) and Basic Chemicals, Cosmetics & Dyes Export Promotion Council (CHEMEXCIL) are coorganizing the event:

VIRTUAL INDIA - VIETNAM BUSINESS MEET IN ORGANIC & INORGANIC CHEMICAL SECTOR

• Date: Wednesday, 01st December 2021
• Time: 15:00 – 16:30 hrs (Vietnam Time - VST) / 13:30 – 15:00 hrs. (India Time - IST)
• Language: English & Vietnamese (With simultaneous interpretation)
• Platform: Zoom
• Registration link: https://forms.gle/V4ga6g8f18187yhJ9 
• For more information, please contact: Ms. Nguyen Phuong Dieu Ngan: wel.hcm@mea.gov.in
Với mục tiêu xúc tiến thương mại giữa Ấn Độ và Việt Nam trong lĩnh vực Hoá học, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI-HCM) và Hội đồng xúc tiến xuất khẩu hóa chất, mỹ phẩm & thuốc nhuộm Ấn Độ (CHEMEXCIL) đồng tổ chức sự kiện:

GẶP GỠ TRỰC TUYẾN: HỢP TáC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - ẤN ĐỘ LĨNH VỰC HóA HỌC HỮU CƠ & Vô CƠ
• Ngày: Thứ Tư, 01/13/2021
• Giờ: 15:00 – 16:30 (Giờ Việt Nam) | 13:30 – 15:00 (Giờ Ấn Độ)
• Ngôn ngữ: Tiếng Anh & Việt (Có phiên dịch)
• Nền tảng ZOOM
• Đầu mối liên hệ: Chị Nguyễn Phương Diệu Ngân: wel.hcm@mea.gov.in