About Us News

12th Edition of IIJS Signature 2019

Posted on: December 05, 2018 | Back | Print


12th Edition of IIJS Signature 2019 
6th edition of India Gem & Jewellery Machinery Expo 
from 10th  – 13th Feb 2019 
at Bombay Exhibition Centre (BEC)

 • 12th edition of IIJS Signature (10th - 13th, February 2019): 

India’s jewellery manufacturing strengths are now established as a reliable and competitive source which retailers and consumers the world over have come to appreciate. The IIJS Signature platform showcases the highest quality, cutting edge designs and superior craftsmanship by the participants. This is a B2B event where exhibitors have an opportunity to discover the latest trends, meet with the leading manufacturers and plan their collections and inventories. For further information please visit www.iijs-signature.org

 • 6th edition of India Gem & Jewellery Machinery Expo

(IGJME- 10th - 13th February 2019
GJEPC’s initiative to organise Asia’s largest gem and jewellery technology expo, The India Gem & Jewellery Machinery Expo (IGJME), organized by GJEPC, features leading international and domestic manufacturers and suppliers of machinery, technology, allied products and services such as packaging, IT & Software, etc. The expo will be held in conjunction with IIJS Signature 2019, which is expected to be attended by over 15,000 visitors. For further information please visit www.gjepc.org/igjme
  
Company Profile information enclosed (in Vietnamese / English) - for representatives requesting for GJEPC hospitality including:

 • 2 nights/3 days Stay at a Luxurious hotel during the event
 • Airport pick-up & drops
 • Shuttle bus services from hotel to exhibition venue & return
 • Entry Passes to networking evenings
 • Interpreter facility from non-english speaking countries(applicable for a group of min. 5 delegates)

Such privileged facilities may be considered by GJEPC only if the list of members interested to attend the show reaches them at least 60 days prior to the show dates.

 • For more information, please contact :

Mr. Vikrant Pradhan, Asst. Director – Exhibitions 
vikrant@gjepcindia.com or log on to www.iijs-signature.org

Company Profile Form


 

Trin Lãm Trang Sc Qu�'c Tế n Đ Ln Th 12  năm 2019
Triển Lãm Máy Móc Ngành Trang Sức & Đá quý Ấn Độ Lần thứ 6
từ ngày 10 -13/2/2019
tại Trung tâm Triển lãm Bombay (BEC) 

 • Triển Lãm Trang Sức Qu�'c Tế Ấn Độ Lần Thứ 12  năm 2019

(IIJS 2019)

Thế mạnh sản xuất �'�" trang sức của Ấn Độ hiện �'ược thiết lập như một ngu�"n �'áng tin cậy và cạnh tranh mà các nhà bán lẻ và người tiêu dùng trên thế giới �'ánh giá cao. Nền tảng Triển Lãm Trang Sức Qu�'c Tế Ấn Độ - IIJS giới thiệu sản phẩm trang sức chất lượng cao nhất, thiết kế tiên tiến và sự khéo léo vượt trội của những nhà sáng chế thủ công. Đây là một sự kiện giao lưu thương mại, nơi các nhà triển lãm có cơ hội khám phá các xu hướng mới nhất, gặp gỡ các nhà sản xuất hàng �'ầu và lên kế hoạch cho các bộ sưu tập và hàng t�"n kho của họ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.iijs-signature.org

 • Triển Lãm Máy Móc Ngành Trang Sức & Đá quý Ấn Độ Lần thứ 6  (IGJME 2019

Sáng kiến của Hội Đ�"ng Xúc Tiến Xuất Khẩu Trang Sức (GJEPC) là tổ chức triển lãm công nghệ trang sức và �'á quý lớn nhất châu á - Triển Lãm Máy Móc & Trang Sức của Ấn Độ (IGJME) do GJEPC tổ chức, nơi quy tụ các nhà sản xuất và nhà cung cấp máy móc, công nghệ, sản phẩm và dịch vụ liên quan hàng �'ầu thế giới như bao bì, CNTT & Phần mềm, v.v… Hội chợ sẽ �'ược tổ chức cùng với sự kiện IIJS 2019, dự kiến sẽ có hơn 15.000 khách tham dự. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.gjepc.org/igjme
  
Thông tin công ty (mẫu tờ khai �'ính kèm)(bằng tiếng Việt / tiếng Anh) - dành cho �'ại diện công ty gửi cho GJEPC �'ể �'ược xem xét tài trợ thăm triển lãm bao g�"m:

• 2 �'êm / 3 ngày Nghỉ tại khách sạn sang trọng trong thời gian sự kiện
• Dịch vụ �'ón và �'ưa tại sân bay
• Dịch vụ xe buýt �'ưa �'ón từ khách sạn �'ến �'ịa �'iểm triển lãm & trả lại
• Vé vào cửa vào các buổi t�'i giao lưu doanh nghiệp
• Hỗ trợ dịch tiếng Anh cho khách tới từ qu�'c gia không nói tiếng Anh (dịch vụ này áp dụng cho �'oàn g�"m 05 thành viên)

Những tài trợ này có thể �'ược GJEPC xem xét bình chọn nếu danh sách thành viên �'ăng ký dự sự kiện gửi tới ít nhất 60 ngày trước khi diễn ra dự kiện.

 • Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

ông Vikrant Pradhan, Trợ lý Giám �'�'c Triển Lãm
vikrant@gjepcindia.com hoặc �'ăng nhập vào www.iijs-signature.org

Company Profile Form