About Us Upcoming Events

Global Virtual Textile and Home Furnishing Expo (16-18/09/2020)

Posted on: August 11, 2020 | Back | Print

Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry- FICCI is organizing the 1st Global Virtual Exhibition - Global Virtual Textile and Home Furnishing Expo from 16 - 18 September, 2020under the banner of “GLOBIZ”-CONNECTING BUSINESS GLOBALLY.

The three days of Virtual Exhibition Platform commits to provide support to Indian business houses and manufacturers to explore business opportunities and connect with over 7000+ visitors and approximately 500 buyers in the sector from regions – Europe, ASEAN, Oceania, CIS, Africa, SAARC and Middle East.

The Expo will bring together various stakeholders from the textile sector and other allied sectors on a virtual platform to showcase their products, participate in one on one video meetings, pre – fixed B2B meetings and real time conferences and media interactions. It will provide a one stop solution to connect with desired buyers, traders, distributors, and decision makers.

FOCUS SECTORS:

 • Readymade Garments (Men’s & Women’s); Intimate; Accessories

 • Technical Textiles

 • Yarns & Cotton and fabrics (Raw Materials)

 • Home Furnishing & Home décor (handicrafts, carpets and more)

 • Leather and Shoes

 • Gifts

 • Dyes & Chemicals related to Yarns, Fabrics, Home Furnishing and Printing 

KEY COMPONENTS:

 • Indian & International Exhibitors

 • Interactive Sessions

 • B2Bs Meetings with buyers invited globally(Dedicated matchmaking booth) 

HIGHLIGHTS OF VIRTUAL EXPO

 • Dedicated product specific halls

 • International Exhibitors

 • Dedicated matchmaking booth

 • Live Video chat with visitors & buyers

 • Product & Country based search option for buyers & visitors

 • No limitation in number of participants and attendees

 • Unlimited branding opportunities

 • Opportunity to launch products

 • Free Entry for the visitors

 • Exclusive analytical booth report

 • No Travel & Hospitality expenses

 • No Fabrication & Booth setup Charges

 • Connect with Buyers from Home or Office

 • You just need a good internet & computer

 • Experience the virtual world of exhibitions

The cost of participation for the International Exhibitors is US$650 + GST and the buyer registration is free of chargeThe event flyer attached for reference, and please visit event website www.ficciglobiz.com 


For more details, kindly contact:

Gaurav Vats

Additional Director & Head (ASEAN & Oceanic)

Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry

Industry's Voice for Policy Change

Federation House, 1, Tansen Marg, New Delhi 110001, INDIA

T: +91-11-23487288                            

M: +91-9818113580                 Web: www.ficci.in

Email: gaurav.vats@ficci.com     

Please visit below link and share your problem with respect to Trade in Goods or Trade in Services with the ASEAN region

http://registrations.ficci.in/India-ASEAN/india-asean-trade.asp

                             

ISO 9001:2015 certified

FB: www.facebook.com/ficciindia | Twitter: www.twitter.com/ficci_india | 

Blog: blog.ficci.com

         

 

Triển Lãm Dệt May và Trang Trí Nội Thất Ảo Toàn Cầu

�'ược tổ chức bởi

FICCI – Liên Đoàn các Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Ấn Độ

16-18/09/2020

Liên Đoàn Các Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Ấn Độ - FICCI �'ang tổ chức Triển Lãm Ảo Toàn Cầu Lần Thứ Nhất - Triển Lãm Trang Trí Nội Thất và Dệt May Toàn Cầu từ 16 - 18 tháng 9 năm 2020, dưới biểu ngữ của GLOBIZ –KẾT NỐI KINH DOANH TOàN CẦU.

Ba ngày của Sàn Triển Lãm Ảo cam kết hỗ trợ các nhà sản xuất Ấn Độ khám phá các cơ hội kinh doanh và kết n�'i với hơn 7000 khách truy cập và khoảng 500 người mua từ các khu vực Châu âu, ASEAN, Châu Đại Dương, CIS, Châu Phi, SAARC và Trung �'ông.

Hội Chợ Triển Lãm sẽ tập hợp các công ty từ ngành dệt may và các lĩnh vực liên quan khác trên nền tảng ảo �'ể giới thiệu sản phẩm của họ, tham gia vào cuộc họp video, các cuộc họp B2B (giao lưu trực tiếp) �'ược thu xếp trước và các hội nghị và giao lưu truyền thông theo thời gian �'ược thu xếp. Sự kiện này sẽ cung cấp một giải pháp một cửa �'ể kết n�'i với người mua, thương nhân, nhà phân ph�'i và người ra quyết �'ịnh.

CáC NGàNH ĐƯỢC TẬP TRUNG:

• Sản phẩm may sẵn (nam và nữ); Phụ kiện

• Dệt may kỹ thuật

• Sợi & Bông và vải (Nguyên liệu thô)

• Trang trí nội thất (thủ công mỹ nghệ, thảm và sản phẩm khác)

• Da và Giày

• Quà lưu niệm

• Thu�'c nhuộm & Hóa chất liên quan �'ến Sợi, Vải, Nội thất gia �'ình và In ấn

ĐƠN VỊ THAM GIA CHíNH:

• Đơn vị tham gia triển lãm là Ấn Độ & Qu�'c tế

• Phiên giao lưu doanh nghiệp

• Họp B2B với người mua trên toàn cầu (Kết n�'i gian hàng phù hợp doanh nghiệp)

ĐIỂM N�"I BẬT CỦA TRIỂN LãM ẢO

• Đơn vị tham gia triển lãm là Ấn Độ & Qu�'c tế

• Đơn vị qu�'c tế tham gia triển lãm

• Kết n�'i gian hàng phù hợp doanh nghiệp

• Giao lưu video trực tiếp với khách truy cập và người mua

• Tìm kiếm sản Fwd: [Homhop.all] Operationalisation of revised guidelines of MoHFW -Air Suvidhaphẩm và qu�'c gia cho người mua và khách truy cập

• Không giới hạn s�' lượng người tham gia và người tham dự

• Cơ hội xây dựng thương hiệu không giới hạn

• Cơ hội ra mắt sản phẩm

• Tham dự miễn phí cho khách truy cập

• Báo cáo gian hàng phân tích �'ộc quyền

• Không có chi phí �'i lại và lưu trú khách sạn

• Không có phí dàn dựng gian hàng

• Kết n�'i với người mua từ nhà hoặc văn phòng

• Bạn chỉ cần một mạng internet và máy tính t�'t

• Trải nghiệm thế giới ảo của triển lãm


Chi phí tham gia cho các nhà triển lãm qu�'c tế là US$ 650 + GST (thuế) và �'ăng ký miễn phí cho người mua truy cập. Vui lòng truy cập trang web sự kiện www.ficciglobiz.com

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

Gaurav Vats

Giám �'�'c và Trưởng nhóm (ASEAN & Oceanic)

Liên Đoàn Các Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Ấn Độ

Nhà Liên bang, 1, Tansen Marg, New Delhi 110001, ẤN ĐỘ

T: + 91-11-23487288

M: + 91-9818113580 Web: www.ficci.in

Email: gaurav.vats@ficci.com

Vui lòng truy cập liên kết bên dưới và chia sẻ vấn �'ề của bạn liên quan �'ến Thương mại Hàng hóa hoặc Thương mại Dịch vụ với khu vực ASEAN

http://registations.ficci.in/India-ASESE/india-asean-trade.asp


Chứng nhận ISO 9001: 2015

FB: www.facebook.com/ficciindia | Twitter: www.twitter.com/ficci_india |

Blog: blog.ficci.com