About Us Press Releases

Virtual Summit between Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister Scott Morrison of Australia on 4th June 2020

Posted on: June 12, 2020 | Back | Print

 

Virtual Summit between Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister Scott Morrison of Australia on 4th June 2020
   3 June 2020
Prime Minister Shri Narendra Modi will be holding India-Australia Virtual Summit with Prime Minister Mr. Scott Morrison on 4th June 2020. Dates for the visit of Prime Minister of Australia, Scott Morrison to India this year had been finalised, but the visit could not take place. It was also agreed to hold a "Virtual Summit”. This is the first time that Prime Minister Modi will be holding a "Bilateral Virtual Summit”, this signifies the strengthening of ties with Australia and its upward trajectory.

 1. The two Prime Ministers earlier had a telephonic conversation on 6th April 2020, where they discussed the ongoing COVID-19, including facilitation and support for citizens stranded in each other’s country. There is an Indian Diaspora, which has contributed significantly to the linkages between the two countries. During the telephonic conversation, PM Scott Morrison spoke of the Indian community, including Indian students being valued as a vibrant part of the Australian society.

 

 1. India and Australia have very warm and friendly relations, which have been expanding and growing steadily.
 1. The Strategic Partnership between the two countries was strengthened in 2014 - with the visit of Prime Minister Tony Abbott to India in September 2014, and the visit of PM Modi to Australia in November 2014. Framework for Security Cooperation between Australia and India signed in November 2014 during the  visit of PM Modi to Australia laid the foundation for intensified foreign, defence and security policy exchanges between the two countries. Since then, regular meetings of the institutional dialogues have been taking place.

 

 1. High-level interactions have also continued. Prime Minister Malcolm Turnbull, visited India in April 2017; the Governor General of Australia visited India in March 2018 to attend the founding Summit of the International Solar Alliance and Rashtrapatiji made a historic visit to Australia in November 2018. PM Modi and PM Morrison have met four times during the last one and half years – on the sidelines of EAS in Singapore (14 November 2018), on the sidelines of G20 in Osaka (29 June 2019), on the margins of G7 Summit in Biarritz (25 August 2019) and on the margins of EAS in Bangkok (04 November 2019).
 1. Economic engagement has been growing. In 2018-19, the trade between the two countries was around US$ 21 billion. Australia’s cumulative investment in India is about US$ 10.74 billion whereas India’s total investment in Australia is US$ 10.45 billion. AustralianSuper Pension Fund has invested US$ 1 billion in India’s National Investment and Infrastructure Fund. The two countries are looking at stepping up investments and trade with each other.

 

 1. As two democratic nations, India and Australia have developed an understanding of each other’s perspectives on regional and global issues. We have a shared approach to a free, open, inclusive, and prosperous Indo-Pacific.
 1. Australia has supported India’s global initiatives such as ISA, CDRI and Indo-Pacific Oceans’ Initiative (IPOI). Australia supports India’s membership of an expanded United Nations Security Council (UNSC). In the recent past, Australia supported our membership for Australia Group, and Wassenaar Arrangement and favours India’s membership of NSG.

 

 1. The Virtual Summit will be an opportunity for the two leaders to review the broad framework of the relationship, in the context of growing ties between India and Australia, and to discuss their respective responses to the COVID-19 pandemic.

New Delhi

Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến giữa Thủ tướng Narendra Modi và Thủ tướng úc Scott Morrison vào ngày 04 tháng 06 năm 2020

Ngày 3 tháng 06 năm 2020
Thủ tướng Narendra Modi sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Ấn Độ - úc với Thủ tướng Scott Morrison vào ngày 4 tháng 6 năm 2020. Chuyến thăm của Thủ tướng úc, Scott Morrison tới Ấn Độ năm nay đã được lên kế hoạch, tuy nhiên chuyến thăm đã không thể diễn ra. Vì vậy, hai phía đã đồng ý tổ chức "Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến”. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Modi tổ chức" Hội nghị thượng đỉnh song phương trực tuyến”, điều này biểu thị sự tăng cường mối quan hệ tốt đẹp với úc.

 1. Trước đó, hai vị Thủ tướng đã có cuộc điện đàm vào ngày 06 tháng 04 năm 2020, thảo luận về đại dịch COVID-19 đang diễn ra, bao gồm cả việc tạo điều kiện và hỗ trợ cho các công dân bị mắc kẹt tại hai quốc gia. Cộng đồng Ấn kiều đã đóng góp đáng kể vào mối liên kết giữa hai nước. Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Scott Morrison đã nói về cộng đồng Ấn Độ, bao gồm cả sinh viên Ấn Độ được xem là một phần sôi động của xã hội úc.
 2. Ấn Độ và úc có mối quan hệ hữu nghị rất nồng ấm và thân thiện, hiện đang phát triển rộng và ổn định.
 3. Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước đã được củng cố vào năm 2014 - với chuyến thăm của Thủ tướng Tony Abbott tới Ấn Độ vào tháng 9 năm 2014 và chuyến thăm của Thủ tướng Modi tới úc vào tháng 11 năm 2014. Khung hợp tác an ninh giữa úc và Ấn Độ được ký vào tháng 11 năm 2014 trong chuyến thăm của Thủ tướng Modi tới úc đã đặt nền tảng cho việc tăng cường trao đổi chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh giữa hai nước. Kể từ đó, các cuộc họp định kỳ về đối thoại thể chế đã diễn ra.
 4. Hoạt động giao lưu cấp cao liên tục diễn ra. Thủ tướng Malcolm Turnbull, đã đến thăm Ấn Độ vào tháng 4 năm 2017; Toàn quyền úc đã đến thăm Ấn Độ vào tháng 3 năm 2018 để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh thành lập Liên minh Năng lượng Mặt trời Quốc tế; và Rashtrapatiji đã có chuyến thăm lịch sử tới úc vào tháng 11 năm 2018. Thủ tướng Modi và Thủ tướng Morrison đã gặp nhau bốn lần trong suốt một năm rưỡi qua - bên lề EAS tại Singapore (14 tháng 11 năm 2018), bên lề G20 tại Osaka (29 tháng 6 năm 2019), bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Biarritz (25 tháng 8 năm 2019) và bên lề EAS ở Bangkok (04 tháng 11 năm 2019 ).
 5. Đầu tư kinh tế được phát triển. Năm 2018-19, thương mại giữa hai nước là khoảng 21 tỷ USD. Đầu tư tích lũy của úc tại Ấn Độ vào khoảng 10,74 tỷ USD trong khi tổng đầu tư của Ấn Độ tại úc là 10,45 tỷ USD. Quỹ AustralianSuper Pension đã đầu tư 1 tỷ USD vào Quỹ Đầu tư và Cơ sở Hạ tầng Quốc gia Ấn Độ. Hai nước đang xem xét đẩy mạnh đầu tư và thương mại với nhau.
 6. Là hai quốc gia dân chủ, Ấn Độ và úc đã cùng chia sẻ các quan điểm của nhau về các vấn đề khu vực và toàn cầu. Hai quốc gia có cùng quan điểm về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do, cởi mở, bao hàm và thịnh vượng.
 7. úc đã ủng hộ các chiến lược toàn cầu của Ấn Độ, như ISA, CDRI và Chiếc lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPOI). úc hưởng ứng tư cách thành viên của Ấn Độ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) mở rộng. Trong thời gian gần đây, úc đã ủng hộ tư cách thành viên của Ấn Độ tại Australia Group và Thỏa thuận Wassenaar, đồng thời ủng hộ tư cách thành viên NSG của Ấn Độ.

Hội nghị Thượng đỉnh Trực tuyến sẽ là cơ hội để hai nhà lãnh đạo xem xét khuôn khổ rộng lớn của mối quan hệ hai nước, trong bối cảnh mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Ấn Độ và úc, đồng thời thảo luận các phản ứng tương ứng của hai quốc gia đối với đại dịch COVID-19.
New Delhi