About Us Press Releases

Joint Press Statement - Meeting of External Affairs Minister and the Foreign Minister of China (September 10, 2020)

Posted on: September 14, 2020 | Back | Print

September 10, 2020

H.E. Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India met H.E. Wang Yi, State Councillor and Foreign Minister of China on 10th September in Moscow on the side-lines of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) meeting. Both Ministers had a frank and constructive discussion on the developments in the India-China border areas as well as on India-China relations and agreed as follows:

1. The two Ministers agreed that both sides should take guidance from the series of consensus of the leaders on developing India-China relations, including not allowing differences to become disputes.

2. The two Foreign Ministers agreed that the current situation in the border areas is not in the interest of either side. They agreed therefore that the border troops of both sides should continue their dialogue, quickly disengage, maintain proper distance and ease tensions.

3. The two Ministers agreed that both sides shall abide by all the existing agreements and protocol on China-India boundary affairs, maintain peace and tranquillity in the border areas and avoid any action that could escalate matters.

4. The two sides also agreed to continue to have dialogue and communication through the Special Representative mechanism on the India-China boundary question. They also agreed in this context that the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China border affairs (WMCC), should also continue its meetings.

5. The Ministers agreed that as the situation eases, the two sides should expedite work to conclude new Confidence Building Measures to maintain and enhance peace and tranquillity in the border areas.

Moscow
September 10, 2020

Thông cáo báo chí chung - Cuộc họp giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (10 tháng 9 năm 2020)

Ngày 10 tháng 09 năm 2020

Tiến sĩ S. Jaishankar, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã gặp Ngài Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 10 tháng 9 tại Moscow bên lề cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Hai Bộ trưởng đã có cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng về những phát triển ở khu vực biên giới Ấn Độ - Trung Quốc cũng như quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc và nhất trí như sau:

1. Hai Bộ trưởng nhất trí rằng cả hai bên cần thực hiện chỉ đạo từ các đồng thuận của các nhà lãnh đạo về phát triển quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc, bao gồm cả việc không để những bất đồng trở thành tranh chấp.

2. Hai Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhất trí rằng tình hình hiện nay ở khu vực biên giới không mang lại lợi ích cho cả hai bên. Do đó, họ nhất trí rằng quân đội biên giới hai nước cần tiếp tục đối thoại, nhanh chóng rút quân, duy trì khoảng cách thích hợp và xoa dịu căng thẳng.

3. Hai Bộ trưởng nhất trí rằng cả hai bên sẽ tuân thủ tất cả các thỏa thuận và nghị định thư hiện có về vấn đề biên giới Trung Quốc-Ấn Độ, duy trì hòa bình và bình yên ở khu vực biên giới và tránh bất kỳ hành động nào có thể làm leo thang vấn đề.

4. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục đối thoại và liên lạc thông qua cơ chế Đại diện đặc biệt về vấn đề biên giới Ấn Độ - Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, họ cũng nhất trí rằng Cơ chế Làm việc để Tham vấn và Phối hợp về các Vấn đề Biên giới Ấn Độ-Trung Quốc (WMCC), cũng nên tiếp tục các cuộc họp.

5. Các Bộ trưởng nhất trí rằng khi tình hình dịu bớt, hai bên cần xúc tiến việc ký kết các Biện pháp Xây dựng Lòng tin mới nhằm duy trì và tăng cường hòa bình và bình yên ở khu vực biên giới.

Matxcova

Ngày 10 tháng 9 năm 2020