About Us Press Releases

10th East Asia Summit Foreign Ministers' Meeting

Posted on: September 15, 2020 | Back | Print

September 09, 2020

1.​ Minister of State for External Affairs (MOS) of India Shri V. Muraleedharan attended the 10th East Asia Summit Foreign Ministers’ Meeting (10th EAS FMM) on 9 September 2020. The Meeting was held virtually.

2.​ The Meeting was attended by the Foreign Ministers of the EAS participating countries and chaired by Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Socialist Republic of Vietnam Mr. Pham Bin Minh.

3.​ The Meeting discussed ways and means to strengthen the Leaders-led EAS platform and to make it more responsive to emerging challenges on its 15th anniversary. The Ministers exchanged views on the current regional and international developments including the COVID-19 pandemic and the cooperation to achieve a speedy and sustainable recovery. The Meeting reviewed the status of commitments made by participating countries under the EAS framework and the progress in the implementation of the Manila Plan of Action (2018-2022) to implement the Phnom Penh Declaration on the EAS Development Initiative, adopted by the EAS Leaders in 2012. Preparations for the upcoming 15th EAS Summit scheduled in November 2020, were also discussed.

4. ​MOS in his remarks appreciated Vietnam’s efforts, as ASEAN Chair, for providing continued stewardship towards a ‘Cohesive and Responsive ASEAN’ in the difficult and uncertain times marked by COVID-19 pandemic. He underlined the key role played by EAS as a leading mechanism of the Indo-Pacific region and reiterated India's support to make it stronger and more responsive.

New Delhi
September 09, 2020

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Cấp cao Đông á lần thứ 10

Ngày 09 tháng 9 năm 2020

1.  Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ V. Muraleedharan đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Cấp cao Đông á lần thứ 10 (EAS FMM lần thứ 10) vào ngày 9 tháng 9 năm 2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến.

2. Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên EAS và được chủ trì bởi Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Bình Minh.

3. Cuộc họp đã thảo luận về các cách thức và phương tiện để củng cố nền tảng EAS và để nền tảng này có phản ứng nhanh hơn với những thách thức mới sau 15 năm thành lập. Các Bộ trưởng đã trao đổi quan điểm về những diễn biến hiện nay trong khu vực và quốc tế, bao gồm cả đại dịch COVID-19 và các hợp tác để đạt được sự phục hồi nhanh chóng và bền vững. Cuộc họp đã xem xét thực trạng các cam kết của các nước tham gia trong khuôn khổ EAS và tiến độ thực hiện Kế hoạch Hành động Manila (2018-2022) nhằm thực hiện Tuyên bố Phnom Penh về Sáng kiến Phát triển EAS, đã được Lãnh đạo EAS thông qua trong năm 2012. Công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao EAS lần thứ 15 sắp tới dự kiến vào tháng 11 năm 2020 cũng đã được thảo luận.

4. Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam, với tư cách là Chủ tịch ASEAN, đã tiếp tục thực hiện vai trò dẫn dắt hướng tới một ‘ASEAN gắn kết và chủ động’ trong thời điểm khó khăn do đại dịch COVID-19. ông nhấn mạnh vai trò chủ chốt của EAS như một cơ chế hàng đầu của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và nhắc lại sự hợp tác của Ấn Độ để đưa khu vực này trở nên mạnh mẽ hơn và phản ứng nhanh hơn.

New Delhi

Ngày 09 tháng 9 năm 2020