About Us Press Releases

Government of India extends development assistance for water resource management in Vietnam’s Mekong Delta Region

Posted on: September 23, 2020 | Back | Print


Seven MoUs were signed between Government of India and four southern Provinces of Vietnam — Ben Tre, Hau Giang, Kien Giang and Tien Giang — at a ceremony held on 23 September 2020 in Can Tho city to implement India’s development  assistance for water resource management projects in Vietnam’s Mekong Delta Region.  
 
The MOUs were signed in the presence of  Ambassador of India to Vietnam, H.E. Mr. Pranay Verma by the Consul General of India at Ho Chi Minh City, Dr. Madan Mohan Sethi and officials of the four beneficiary Provinces.  Officials from the Ministry of Foreign Affairs of Vietnam and Can Tho City government were also present.
 
The grant assistance is being extended through Government of India’s Quick Impact Project (QIP) programme under the Mekong-Ganga Cooperation framework, which are geared towards direct socio-economic benefits to the grassroots community through short gestation projects.  These seven projects are part of 26 QIPs so far undertaken  by India in 22 provinces of Vietnam, out of which 13 have already been completed, while 12 new projects are being extended in the fiscal year 2020-21.  
 
The seven projects entail a total grant assistance of US$ 350,000 covering diverse water resource management activities and infrastructure such as rainwater harvesting, water reservoir, clean water supply pipelines, new irrigation models to prevent drought and saline water intrusion etc. 
 
Speaking on the occasion, Ambassador Pranay Verma identified development cooperation as an important pillar of India-Vietnam Comprehensive Strategic Partnership and highlighted the long tradition of India’s development partnership with Vietnam that has left behind a successful legacy of institutional and capacity building support in diverse sectors over the years, including centres of excellence like the Cuu Long Rice Research Institute in Can Tho.
 
Senior officials from the four beneficiary Provinces, in their remarks, conveyed their deep appreciation to Government of India for this support and noted that these projects will be of great help to local communities in the Cuu Long Delta Region in overcoming the impact of climate change, drought and saltwater intrusion that is currently threatening their livelihood and production activities.

*****

Bảy biên bản ghi nhớ �'ã �'ược ký kết giữa Chính phủ Nước Cộng hoà Ấn Độ và 04 tỉnh vùng �'�"ng bằng sông Cửu Long – g�"m các tỉnh Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang và Tiền Giang – trong lễ ký kết diễn ra sáng ngày 23 tháng 09 năm 2020 tại Thành ph�' Cần Thơ, cho các dự án quản lý ngu�"n nước tại vùng �'�"ng bằng sông Cửu Long do Chính phú Ấn Độ hỗ trợ.

Với sự tham dự của ông Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam; các biên bản ghi nhớ �'ược ký kết giữa ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành ph�' H�" Chí Minh và lãnh �'ạo từ 04 tỉnh thành. Lễ ký kết cũng �'ón nhận sự tham dự của �'ại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam và các Sở ban ngành Thành ph�' Cần Thơ.

Các viện trợ không hoàn lại trong chương trình Dự án tác �'ộng nhanh (QIP) �'ang �'ược Chính phủ Ấn Độ thực hiện trong khuôn khổ Hợp tác sông Mêkong – sông Hằng, hướng �'ến các lợi ích kinh tế - xã hội trực tiếp cho cộng �'�"ng người dân tại các khu vực còn gặp nhiều khó khăn thông qua các dự án ngắn hạn. Bảy dự án này nằm trong s�' 26 dự án tác �'ộng nhanh do Ấn Độ hỗ trợ tại 22 tỉnh thành Việt Nam, trong �'ó 13 dự án �'ã �'ược hoàn thành và 12 dự án mới sẽ �'ược triển khai trong năm tài khoá 2020-2021.

Tổng s�' v�'n hỗ trợ cho bảy dự án này là 350.000 USD, bao g�"m các hoạt �'ộng quản lý tài nguyên nước và cơ sở hạ tầng �'a dạng như thu hoạch nước mưa, h�" chứa nước, �'ường �'ng cấp nước sạch, mô hình tưới tiêu mới �'ể ngăn chặn hạn hán và xâm nhập mặn, v.v.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ Ấn Độ ông Pranay Verma xác �'ịnh hợp tác phát triển là trụ cột quan trọng trong quan hệ ‘Đ�'i tác chiến lược toàn diện’ gữa Ấn Độ và Việt Nam; Đại sứ cũng nhấn mạnh m�'i quan hệ truyền th�'ng t�'t �'ẹp giữa Ấn Độ và Việt Nam là hình mẫu thành công về hỗ trợ thể chế và nâng cao năng lực trong các lĩnh vực �'a dạng qua nhiều năm, trong �'ó có những trung tâm nghiên cứu hàng �'ầu như Viện nghiên cứu lúa Đ�"ng bằng sông Cửu Long tại Thành ph�' Cần Thơ.

Lãnh �'ạo và Đại biểu 04 tỉnh Đ�"ng bằng sông Cửu Long có các dự án ký kết gửi lời cám ơn sâu sắc �'ến Chính phủ Ấn Độ về sự hỗ trợ kịp thời và cho biết các dự án này sẽ giúp ích rất nhiều cho cộng �'�"ng người dân �'ịa phương trong công tác khắc phục các tác �'ộng của việc biến �'ổi khí hậu, hạn hán và xâm nhập mặn, �'ang ảnh hưởng nghiêm trọng �'ến hoạt �'ộng sản xuất và cuộc s�'ng hằng ngày của người dân.