About Us INDIA'S FIGHT AGAINST COVID-19

Here are some of the key measures taken by the Government of India to mitigate the severity of the COVID-19 pandemic.  A visual and statistical analysis of India's response can be found at https://online.flippingbook.com/view/513984/ 


Key Points in India’s Fight Against COVID-19

 • Compared to India’s large population, reported cases of COVID-19 are much lower than the global incidence rate. There is negligible community transmission so far.

 • The 21-day lockdown since March 25 has met an unprecedented and voluntary nationwide response.

 • India’s infection curve is much flatter than most other major countries facing the COVID-19 challenge, demonstrating the effectiveness of lockdown and containment measures.

 • Medical preparedness has been significantly enhanced, with 223 labs for COVID-19 testing currently operational throughout India. More than 500 dedicated COVID-19 hospitals and another more than 5000 health facilities have been equipped with nearly 200,000 isolation beds. Insurance cover of over US$ 70,000 has been extended by Government to each frontline health-worker.

 • A massive nation-wide contact tracing and surveillance operation is underway.

 • Lockdown was part of a larger containment strategy that began on Jan. 17 with airport surveillance (followed by increasingly enhanced visa and travel restrictions over the next several weeks), even before WHO declared COVID-19 a “Public Health Emergency of International Concern” (Jan 30).

 • Lockdown produced a challenge for migrant workers. This is being mitigated on a war-footing at national scale. Transport has been mobilized for their safe return. More than 27,000 camps have been set up to house 1.25 million individuals. Essential supplies and food packets have been provided through nearly 20,000 food camps. Over 7.5 million individuals are being fed through this network of camps.

 • Another enormous initiative has been launched through “Prime Minister’s Welfare Package for the Poor” with US$22 billion outlay to provide a security net for the disadvantaged sections of the society.

 • India is balancing its concerns for own citizens with its global responsibilities. Medical assistance has been extended to Maldives and Kuwait. India is also a major source of global pharmaceutical needs. There is no outright ban on exports of critical drugs. Requests are being examined and responded to appropriately. India has also helped in evacuation of more than 20,000 foreign nationals from India back to their countries.

 • Prime Minister Modi has taken the initiative to build a common strategy for South Asia through video-conference of SAARC leaders (March 15). He also made a number of suggestions during G-20 Leaders’ video-conference (March 26) to mobilize a more effective international response to the pandemic.

 • Prime Minister is leading a national response that is historic in its ambition and complexity. There is a strong national resolve to confront the current challenge.

***

  

Những điểm chính trong cuộc chiến chống lại COVID-19 tại Ấn Độ

 • So với dân số đông đúc tại Ấn Độ, các trường hợp nhiễm bệnh được báo cáo thấp hơn nhiều so với tỷ lệ nhiễm mới trên toàn cầu. Có sự truyền nhiễm trong cộng đồng không đáng kể cho đến nay.

 • Việc phong toả toàn quốc 21 ngày kể từ ngày 25 tháng 3 đã có một phản ứng chưa từng có và tự nguyện trên toàn quốc.

 • Đường cong biểu đồ dịch cho thấy tỷ lệ nhiễm mới ở Ấn Độ thấp hơn hầu hết các nước lớn khác cũng đang đối mặt với COVID-19, chứng minh tính hiệu quả của biện pháp phong tỏa và ngăn chặn.

 • Sự chuẩn bị về y tế đã được tăng cường đáng kể, với 223 phòng thí nghiệm để thử nghiệm COVID-19 hiện đang hoạt động trên khắp Ấn Độ. Hơn 500 bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 và hơn 5000 cơ sở y tế đã được trang bị gần 200.000 giường cách ly. Bảo hiểm trị giá hơn 70.000 đô la Mỹ đã được Chính phủ mở rộng cho mỗi nhân viên y tế tuyến đầu.

 • Một hoạt động theo dõi và giám sát liên lạc trên toàn quốc đang được tiến hành.

 • Việc phong toả là một phần của chiến lược ngăn chặn bắt đầu vào ngày 17 tháng 1 với việc giám sát tại sân bay (tiếp theo là hạn chế thị thực và hạn chế đi lại ngày nhiều hơn trong vài tuần tiếp đó), ngay cả trước khi WHO tuyên bố COVID-19 là một “mối nguy hại tới sức khoẻ toàn cầu” (ngày 30 tháng 1).

 • Việc phong toả tạo ra một thách thức cho người lao động nhập cư.  Điều này đang được giảm nhẹ trên cơ sở chuẩn bị chiến đấu ở quy mô quốc gia.  Giao thông vận tải đã được huy động để họ có thể quay lại một cách an toàn. Hơn 27.000 trại đã được thiết lập để chứa 1,25 triệu người.  Nguồn cung cấp thiết yếu và các gói thực phẩm đã được cung cấp thông qua gần 20.000 trại thực phẩm. Hơn 7,5 triệu người đang được cho ăn thông qua mạng lưới trại này.

 • Một sáng kiến lớn khác đã được đưa ra thông qua “Gói phúc lợi dành cho người nghèo” của Thủ tướng Chính phủ, với số tiền 22 tỷ USD để cung cấp một mạng lưới an ninh cho các bộ phận khó khăn trong xã hội.

 • Ấn Độ đang cân bằng giữa mối quan tâm của mình đối với các công dân của chính mình và các trách nhiệm toàn cầu.  Hỗ trợ y tế đã được mở rộng cho các quốc gia như Maldives và Kuwait. Ấn Độ cũng là một nguồn nhu cầu chính với dược phẩm toàn cầu.  Không có lệnh cấm hoàn toàn đối với xuất khẩu thuốc cho các bệnh cấp tính. Các yêu cầu đang được kiểm tra và trả lời thích đáng. Ấn Độ cũng đã giúp sơ tán hơn 20.000 người nước ngoài từ Ấn Độ trở về nước họ.

 • Thủ tướng Modi đã chủ động xây dựng một chiến lược chung cho Nam á thông qua hội nghị video với các nhà lãnh đạo SAARC (15 tháng 3).  ông cũng đưa ra một số gợi ý trong hội nghị video G-20 Leaders Lãnh đạo (ngày 26 tháng 3) để huy động một phản ứng quốc tế hiệu quả hơn đối với đại dịch.

 • Thủ tướng Modi đang dẫn đầu một sự phản ứng quốc gia mang tính lịch sử trong tham vọng và sự phức tạp của mình.  Cả quốc gia đang quyết tâm đối đầu với thách thức hiện tại.

best regards,
Sandhya Nair