About Us News

Yoga Video Blogging Competition

Posted on: June 06, 2021 | Back | PrintConsulate General of India

Ho Chi Minh City

***

On the occasion of the 7th International Day of Yoga (#IDY) on 21st June, 2021, Consulate General of India in Ho Chi Minh City, Vietnam invites all the Yoga Enthusiasts in Vietnam to come forward and participate in the ‘#HomeYogaChallenge-Be Healthy, Be You’ Video Blogging Contest wherein participants can record a video of their performing a Yoga Asana and share the link with us. The guidelines for the contest are given below:

  • The video should be in MP4 format with maximum duration of 2 minutes.
  • Video should not contain any inappropriate/controversial/offensive matter/material.
  • The link of the uploaded video should be shared at events.cgihcm@gmail.com
  • The email should contain basic details like - Full Name, Phone Number, Province/City
  • The minimum age for participating in the video blogging contest is 16 years as on 1st June, 2021.
  • Participation is open only for those yoga enthusiasts currently residing in Vietnam.
  • The contest is open till 21st June, 2021 and the results will be declared on 30th June, 2021. Top three entries will be felicitated by the Consulate at a later date (subject to prevailing Covid conditions).
  • The videos shared by the contestants may be used by the Consulate for publicity purpose.
  • Consulate General of India, HCMC reserves the rights on the competition guidelines, videos and the winning entries of the competition.
#BeWithYogaBeAtHome
#IndiaAt75
#AzadiKaAmritMahotsav

******

Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ

Thành ph�' H�" Chí Minh

*


Nhân kỷ niệm Ngày Qu�'c tế Yoga lần thứ 7 (#IDY) ngày 21/06/2021, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành ph�' H�" Chí Minh, Việt Nam kính mời tất cả các bạn �'am mê & yêu thích Yoga tại Việt Nam cùng tham gia chương trình ‘#HomeYogaChallenge-Be Healthy, Be You’. Người tham gia có thể ghi hình về việc thực hiện các �'ộng tác Yoga (Asana) và chia sẻ với Tổng Lãnh sự quán. Thể lệ tham gia chương trình như sau:

• Video �'ược �'ịnh dạng .mp4 với thời lượng t�'i �'a là 2 phút.
• Video không chứa các nội dung, tài liệu không phù hợp/ xúc phạm/ phản cảm.
• Video �'ược yêu cầu tải lên và chia sẻ/ gửi �'ến hộp thư �'iện tử: events.cgihcm@gmail.com
• Thư �'iện tử có các thông tin chi tiết như Họ tên, S�' �'iện thoại, Tỉnh/ Thành ph�'.
• Độ tuổi t�'i thiểu tham gia chương trình là 16 tuổi tính �'ến ngày 01/06/2021.
• Chương trình dành riêng cho các bạn �'am mê & yêu thích Yoga hiện �'ang sinh s�'ng tại Việt Nam
• Chương trình diễn ra �'ến hết ngày 21 tháng 6 năm 2021 và kết quả sẽ �'ược công b�' vào ngày 30 tháng 6 năm 2021. Ba video tham gia t�'t nhất sẽ �'ược Tổng Lãnh sự quán trao giải vào thời gian cụ thể sẽ �'ược thông báo sau (tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh Covid).
• Tổng Lãnh sự quán có toàn quyền sử dụng các video tham gia chương trình cho mục �'ích quảng bá.
• Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. H�" Chí Minh nắm giữ bản quyền về thể lệ tham gia chương trình, các video �'ược gửi về và các video �'oạt giải của chương trình.


#BeWithYogaBeAtHome
#IndiaAt75
#AzadiKaAmritMahotsav