About Us Heritage Conservation Cooperation

1672813256_My Son Banner

Cooperation in heritage conservation is an important dimension of India’s development partnership with Vietnam, which also showcases the deep civilizational connection between the two countries. As part of this initiative, Government of India has extended assistance through the Archaeological Survey of India (ASI) in conservation of three blocks of Cham temples in Central Vietnam’s UNESCO World Heritage Site at My Son in Quang Nam Province, which have been restored by ASI during 2017-22 at an outlay of US$ 2.25 million. 

Hợp tác bảo tồn di sản là một khía cạnh quan trọng trong quan hệ đối tác phát triển của Ấn Độ với Việt Nam, đồng thời thể hiện mối liên hệ văn minh sâu sắc giữa hai nước. Là một phần của sáng kiến này, Chính phủ Ấn Độ đã mở rộng hỗ trợ thông qua Cơ quan Khảo sát Khảo cổ học Ấn Độ (ASI) trong việc bảo tồn ba nhóm đền thờ Chăm tại khu Di sản Thế giới Mỹ Sơn được UNESCO công nhận tại tỉnh Quảng Nam của Miền Trung Việt Nam. Công tác bảo tồn và trùng tu đã được ASI thực hiện trong giai đoạn 2017-22 với kinh phí 2,25 triệu đô la Mỹ.

Three more heritage sites in Quang Nam and Phu Yen provinces are going to be undertaken in future by ASI under the heritage conservation programme.

Ba khu di sản nữa ở tỉnh Quảng Nam và Phú Yên sẽ được ASI thực hiện trong tương lai theo chương trình bảo tồn di sản.

1672812825_Myson

The above booklet summarizes the conservation and restoration work carried out by ASI Technical Team at the World Heritage Site at My Son in Vietnam having outstanding universal value during the period from 2017 to 2022.

Bộ sách trên đây tóm tắt công tác bảo tồn và trùng tu do Nhóm kỹ thuật ASI thực hiện tại khu Di sản Thế giới Mỹ Sơn ở Việt Nam và đã mang lại giá trị nổi bật toàn cầu trong suốt giai đoạn từ 2017 đến 2022. 

1672814852_H Billboard

1672814868_K Billboard

1672814825_A Billboard (3)

https://nhandan.vn/hoan-thanh-du-an-bao-ton-ton-tao-khu-den-thap-my-son-post730875.html

http://www.icd.gov.vn/details/dic/962/tin-noi-bat/du-an-trung-tu-khu-den-thap-my-son-bieu-tuong-cua-tinh-huu-nghi-viet-nam---an-do/11.icd

https://baomoi.com/ban-giao-du-an-trung-tu-khu-den-thap-my-son-quang-nam/c/44601338.epi

https://vietnamnews.vn/life-style/1439664/my-son-heritage-site-restoration-project-evidence-of-viet-nam-india-friendship.html

https://link.gov.vn/pBaVyrbg

https://quangnam.gov.vn/webcenter/portal/duyxuyen/pages_tin-tuc/chi-tiet-tin?dDocName=PORTAL467372

https://thanhnien.vn/hoi-sinh-nhieu-nhom-thap-co-o-my-son-post1533865.html

https://disanvanhoamyson.vn/tin-tuc/tong-ket-va-ban-giao-du-an-hop-tac-trung-tu-cac-nhom-thap-kh-a-khu-den-thap-my-son-trong-chuong-trinh-hop-tac-giua-chinh-phu-viet-nam-an-do.html

https://baocaovien.vn/tin-tuc/ban-giao-du-an-trung-tu-di-san-van-hoa-the-gioi-my-son/76042.html

https://vnexpress.net/ba-nhom-thap-o-thanh-dia-my-son-sau-trung-tu-4550512.html