About Us News

SALE OF CAR MERCEDES BENZ E300

Back | Print

SALE OF MERCEDES BENZ E300 – PRE-OWNED CAR OF INDIAN CONSULATE

The Consulate General of India, Ho Chi Minh City will be selling its pre-owned Mercedes Benz Car (Model E300) -

 • Year of Manufacture: 2010
 • Colour – Black
 • Odometer reading - 167,000 km
 • Automatic transmission

Interested parties are requested to visit the Consulate General of India, Ho Chi Minh City at Villa No.14, Orchid Road, An Phu Superior Villa Compound, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City between

10 a.m. – 12.00 noon (1000 1200 hrs) & 4.00-5.00pm (1600 - 1700hrs) during 14-24 May, 2019 for viewing the car (by taking appointment).

 • The car has been impeccably maintained with regular servicing at the authorized service center of Mercedes Benz.
 • The Consulate is exempt from taxes & duties, if successful bidder does not enjoy diplomatic privileges, then the successful bidder will have to pay all relevant taxes & duties in addition to the price paid to this Consulate.
 • A fresh registration of number plate for the vehicle will be required.
 • The car will be sold on ‘As is where is basis’.
 • Interested parties may submit sealed bids titled ‘Purchase of Mercedes Benz E300’ to this Consulate or by email to admn.hcm@mea.gov.in / hoc.hcm@mea.gov.in so as to reach before 5:00 p.m. on 27th May, 2019.
 • The bids will be opened on 28th May 2019 at 1600hrs in the Consulate General of India, Villa No.14, Orchid Road, An Phu Superior Villa Compound, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City. Bidders interested in attending the bid opening process are requested to confirm their presence by email to Mr. Luu Vien Chi, Marketing Executive, CGI, HCMC at Email ID: com1.hcm@mea.gov.inor Phone: 00-84-28-37442400 Extention 19.
 • The Consulate reserves the right to reject any bid, without assigning any reason whatsoever.

For any further queries, please contact to Mr. Luu Vien Chi, Marketing Executive, CGI, HCMC at Email ID: com1.hcm@mea.gov.inor Phone: 00-84-28-37442400 Extention 19.


BáN ô Tô CỦA TỔNG LãNH SỰ QUáN ẤN ĐỘ Đã SỞ HỮU

Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ, Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ bán ô tô đã sở hữu trước đây hiệu Mercedes Benz (Model E300)

 • Năm sản xuất: 2010
 • Màu sắc - Đen
 • Đồng hồ cây số chỉ  167.000 km
 • Hộp số tự động

Những quý vị quan tâm hãy tới Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ tại Villa số 14, Đường Orchid, Khu Biệt Thự Cao Cấp An Phú, Số 36, Đường Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh từ 10 12 giờ trưa & 4 5 giờ chiều trong các ngày từ 14-24/5/2019 để xem xe ô tô (theo lịch hẹn được sắp).

 • Chiếc xe này đã được bảo dưỡng hoàn hảo với dịch vụ bảo dưỡng thường xuyên tại trung tâm dịch vụ ủy quyền của Mercedes Benz.
 • Tổng Lãnh Sự Quán được miễn thuế và nghĩa vụ, nếu nhà thầu nào thành công mà không được hưởng các đặc quyền ngoại giao thì nhà thầu thành công này sẽ phải trả tất cả các khoản thuế và nghĩa vụ liên quan ngoài giá phải trả cho Tổng Lãnh Sự quán này.
 • Cần phải đăng ký mới biển số cho xe.
 • Chiếc xe sẽ được bán lại theo tình trạng ‘có như thế nào thì bán như thế’.
 • Các bên quan tâm có thể gửi giá thầu được niêm phong có tiêu đề 'Mua xe Mercedes Benz E300' gửi tới Tổng Lãnh Sự Quán này hoặc gửi qua email admn.hcm@mea.gov.in và hoc.hcm@mea.gov.in để phiếu bỏ thầu có thể nhận được trước 05 giờ chiều ngày 27 tháng 5 năm 2019.
  • Hồ sơ dự thầu sẽ được mở vào ngày 28 tháng 5 năm 2019 lúc 16:00 giờ tại Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ, Biệt thự số 14, Đường Orchid (Hoa Lan), Khu biệt thự cao cấp An Phú, số 36 đường Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Các nhà thầu quan tâm đến việc tham dự quá trình mở thầu cần xác nhận sự hiện diện của họ bằng e-mail cho anh Lưu Viễn Chí, Ủy Viên Tiếp Thị, Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ, TP. HCM địa chỉ e-mail: com.hcm@mea.gov.in hoặc điện thoại: (00-84-28)-37442400 máy phụ số 19.
 • Tổng Lãnh Sự Quán có quyền từ chối bất kỳ giá thầu nào mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào.

Cần thêm thông tin : vui lòng liên hệ với anh Lưu Viễn Chí, Ủy Viên Tiếp Thị, Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ, TP. HCM địa chỉ e-mail: com.hcm@mea.gov.in hoặc điện thoại: (00-84-28)-37442400 máy phụ số 19.