About Us Upcoming Events

Indian Chemicals and Cosmetics Virtual Trade Fair - Vietnam (24th & 25th November 2020)

Posted on: November 24, 2020 | Back | PrintBasic Chemicals, Cosmetics & Dyes Export Promotion Council (CHEMEXCIL) is organizing the Virtual Trade Exhibition/ B2B meet 'Indian Chemicals and Cosmetics - Vietnam' on 24th & 25th November 2020. The purpose of the Virtual Trade Exhibition is to strengthen/ expand existing business, promote India's Chemicals/ dyes/ cosmetics exports and to create a positive brand image of Indian products.

Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Hóa chất, Mỹ phẩm & Thuốc nhuộm cơ bản (CHEMEXCIL) đang tổ chức Triển lãm Thương mại Trực tuyến / Đối thoại doanh nghiệp 'Hóa chất và Mỹ phẩm Ấn Độ - Việt Nam' vào ngày 24 & 25 tháng 11 năm 2020. Mục đích của Triển lãm Thương mại trực tuyến nhằm tăng cường / mở rộng hoạt động kinh doanh hiện có , thúc đẩy xuất khẩu Hóa chất / thuốc nhuộm / mỹ phẩm của Ấn Độ và tạo hình ảnh thương hiệu tích cực cho các sản phẩm của Ấn Độ.

To attend, please register as this link: https://vcci-hcm.org.vn/su-kien-dao-tao/giao-luu-thuong-mai/trien-lam-truc-tuyen-hoa-chat-nam-2020/

Đăng ký tham dự, vui lòng truy cập: https://vcci-hcm.org.vn/su-kien-dao-tao/giao-luu-thuong-mai/trien-lam-truc-tuyen-hoa-chat-nam-2020/