About Us Upcoming Events

LEADERS' ROUNDTABLE EVENT (16th October, 2021)

Posted on: October 08, 2021 | Back | PrintWe have all heard the saying: “the world is your oyster”, meaning you can do what or where you want because the world and all of its riches are within your reach. And yet, it is only until recently, as the world is increasingly more interconnected, that this saying is more than just a fantasy inspirational statement. With access to information, knowledge, and opportunities of the whole world shrinking to right at the tips of your fingers, the question that many young people aspiring to become global leaders is no longer “Could I be?" but has become “How?” and “When?”

With the aim to inspire, build purpose, ambitions, and mindset for global careers via real stories and journeys of top global leaders, the Consulate General of India cordially invites you to attend:

VIRTUAL ROUNDTABLE
“CHALLENGE YOUR BOUNDARIES: BUILDING A GLOBAL CAREER”
Date: Saturday16th October 2021
Time: 9:30 – 11:00 (VST) and 8:00 – 10:30 (IST)
Platform: Zoom
Language: English (with Interpretation)
Registration link:

OR

Scan the QR Code to register:

The Consulate General of India is pleased to welcome 08 panelists who are top leaders in the US, Hong Kong, and Vietnam to attend the program:

· Dr. Madan Mohan Sethi, Consul General of India in Ho Chi Minh City – Vietnam
· Ms. Dinh Thi Quynh Van, CEO, PwC Vietnam
· Ms. Nguyen Hoai Thu, Managing Director, Head of Investments at VinaCapital – Vietnam
· Ms.  Huynh Buu Tran, COO, KCN Vietnam Group JSC – Vietnam
· Mr. Hemant Rupani, Managing Director, Mondelez International, Vietnam
· Mr.  Rajesh Hurkat, Senior Director HR (Supply Chain), Mattel Inc. – Hong Kong
· Mr. Vijay Gudivaka, Chairman & CEO, E2Managetech (Arcadis company) – USA
· Mr. Atul Khosla, Founder, LEH and Ex-Chief talent Officer, Mondelez International – USA

Please contact Ms. Nguyen Phuong Dieu Ngan, Marketing Executive, Consulate General of India in HCMC, via email: wel.hcm@gov.mea.in or nguyenng1604@gmail.com / Mob: 0971 878 416 for more coordination.CONSULATE GENERAL OF INDIA IN HO CHI MINH CITY

THƯ MỜI

“Bạn có cả thế giới trong tay” nghĩa rằng bạn có thể làm mọi thứ hoặc đi đến mọi nơi bởi thế giới và tất cả sự giàu có đều trong tầm tay của bạn. Tuy nhiên phải đến những năm gần đây, khi thế giới ngày càng được kết nối với nhau, câu nói này mới thực sự là lời nói đầy cảm hứng chứ không chỉ còn là sự viển vông nữa. Với mọi thông tin, kiến thức và cơ hội trên khắp thế giới mở ra từ với cái click chuột, giờ đây câu hỏi của những người trẻ tuổi có khát vọng trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu sẽ không còn là “Liệu tôi có thể?” mà đã trở thành “Khi nào?” và “Bằng cách nào?”.

Với mong muốn truyền cảm hứng, phát triển mục tiêu, khát vọng và tâm thế cho sự nghiệp mang tầm quốc tế của thế hệ trẻ Việt Nam thông qua những chia sẻ thực của những nhà lãnh đạo hàng đầu ở Việt Nam và trên thế giới, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ trân trọng kính mời quý vị tham dự:

TỌA ĐàM TRỰC TUYẾN
“BỨT PHá GIỚI HẠN BẢN THâN: TRỞ THàNH LãNH ĐẠO TOàN CẦU”
Ngày: Thứ Bảy16/10/2021
Thời gian: 9:30 – 11:00 (Việt Nam) and 8:00 – 9:30 (Ấn Độ)
Nền tảng: Zoom
Ngôn ngữ: English (có phiên dịch)
Link đăng kí tham dự

HOẶC

Scan mã QR để đăng kí:


Tại tọa đàm này, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ hân hạnh được đón tiếp các vị diễn giả là các nhà lãnh đạo hàng đầu ở Mỹ, Hồng Kông và Việt Nam tham dự chương trình:

· ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự của Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh
· Bà Đinh Thị Quỳnh Vân, CEO, Công ty PwC Vietnam
· Bà Nguyễn Hoài Thu, Giám đốc Khối đầu tư VinaCapital
· Bà Huỳnh Bửu Trân, Giám đốc điều hành, Tập đoàn KCN Việt Nam
· ông Hemant Rupani, Giám đốc điều hành, Mondelez International, Việt Nam
· ông Rajesh Hurkat, Giám đốc Nhân sự, Mảng Sản Xuất – Mattel Inc., Hồng Kông
· ông Atul Khosla, Nhà Sáng lập Leadership et` Humanite` và Cựu Giám đốc Tài Năng, Mondelez International, Mỹ
· ông Vijay Gudivaka, Chủ tịch & CEO, E2Managetech (thuộc công ty Arcadis), Mỹ

Đầu mối liên hệ: Chị Nguyễn Phương Diệu Ngân, Chuyên viên Marketing, tại địa chỉ email: wel.hcm@gov.mea.in | nguyenng1604@gmail.com hoặc số điện thoại: 0971 878 416.