About Us Press Releases

Prime Minister of India Narendra Modi's Remarks: Towards a Brighter Tomorrow: India's G20 Presidency and the Dawn of a New Multilateralism.

Posted on: November 30, 2023 | Back | Print

Towards a Brighter Tomorrow: India's G20 Presidency and the Dawn of a New Multilateralism


Prime Minister of India Narendra ModiToday marks 365 days since India assumed the G20 Presidency. It is a moment to reflect, recommit, and rejuvenate the spirit of ‘Vasudhaiva Kutumbakam, ‘One Earth, One Family, One Future.’ 


As we undertook this responsibility last year, the global landscape grappled with multifaceted challenges: recovery from the Covid-19 pandemic, looming climate threats, financial instability, and debt distress in developing nations, all amid declining multilateralism. In the midst of conflicts and competition, development cooperation suffered, impeding progress.


Assuming the G20 Chair, India sought to offer the world an alternative to status quo, a shift from a GDP-centric to human-centric progress. India aimed to remind the world of what unites us, rather than what divides us. Finally, the global conversation had to evolve - the interests of the few had to give way to the aspirations of the many. This required a fundamental reform of multilateralism as we knew it.


Inclusive, ambitious, action-oriented, and decisive—these four words defined our approach as G20 president, and the New Delhi Leaders' Declaration (NDLD), unanimously adopted by all G20 members, is testimony to our commitment to deliver on these principles. 


Inclusivity has been at the heart of our presidency. The inclusion of the African Union (AU) as a permanent member of the G20 integrated 55 African nations into the forum, expanding it to encompass 80% of the global population. This proactive stance has fostered a more comprehensive dialogue on global challenges and opportunities.


The first-of-its-kind 'Voice of the Global South Summit,' convened by India in two editions, heralded a new dawn of multilateralism. India mainstreamed the Global South's concerns in international discourse and has ushered in an era where developing countries take their rightful place in shaping the global narrative.


Inclusivity also infused India’s domestic approach to G20, making it a People’s Presidency that befits that world’s largest democracy. Through "Jan Bhagidari" (people's participation) events, G20 reached 1.4 billion citizens, involving all states and Union Territories (UTs) as partners. And on substantive elements, India ensured that international attention was directed to broader developmental aims, aligning with G20's mandate.


At the critical midpoint of the 2030 Agenda, India delivered the G20 2023 Action Plan to Accelerate Progress on the Sustainable Development Goals (SDGs), taking a cross-cutting, action-oriented approach to interconnected issues, including health, education, gender equality and environmental sustainability.


A key area driving this progress is robust Digital Public Infrastructure (DPI). Here, India was decisive in its recommendations, having witnessed the revolutionary impact of digital innovations like Aadhaar, UPI, and Digilocker first-hand. Through G20, we successfully completed the Digital Public Infrastructure Repository, a significant stride in global technological collaboration. This repository, featuring over 50 DPIs from 16 countries, will help the Global South build, adopt, and scale DPI to unlock the power of inclusive growth.


For our One Earth, we introduced ambitious and inclusive aims to create urgent, lasting, and equitable change. The Declaration’s ‘Green Development Pact' addresses the challenges of choosing between combating hunger and protecting the planet, by outlining a comprehensive roadmap where employment and ecosystems are complimentary, consumption is climate conscious, and production is planet-friendly. In tandem, the G20 Declaration calls for an ambitious tripling of global renewable energy capacity by 2030. Coupled with the establishment of the Global Biofuels Alliance and a concerted push for Green Hydrogen, the G20’s ambitions to build a cleaner, greener world is undeniable. This has always been India’s ethos, and through Lifestyles for Sustainable Development (LiFE), the world can benefit from our age-old sustainable traditions.


Further, the Declaration underscores our commitment to climate justice and equity, urging substantial financial and technological support from the Global North. For the first time, there was a recognition of the quantum jump needed in the magnitude of development financing, moving from billions to trillions of dollars. G20 acknowledged that developing countries require $5.9 trillion to fulfil their Nationally Determined Contributions (NDCs) by 2030.


Given the monumental resources required, G20 emphasised the importance of better, larger, and more effective Multilateral Development Banks. Concurrently, India is taking a leading role in UN reforms, especially in the restructuring of principal organs like the UN Security Council, that will ensure a more equitable global order.


Gender equality took centre stage in the Declaration, culminating in the formation of a dedicated Working Group on the Empowerment of Women next year. India’s Women's Reservation Bill 2023, reserving one-third of India’s Parliament and state legislative assembly seats for women epitomizes our commitment to women-led development.


The New Delhi Declaration embodies a renewed spirit of collaboration across these key priorities, focusing on policy coherence, reliable trade, and ambitious climate action. It is a matter of pride that during our Presidency, G20 achieved 87 outcomes and 118 adopted documents, a marked rise from the past. 


During our G20 Presidency, India led deliberations on geopolitical issues and their impact on economic growth and development. Terrorism and the senseless killing of civilians is unacceptable, and we must address it with a policy of zero-tolerance. We must embody humanitarianism over hostility and reiterate that this is not an era of war. 


I am delighted that during our Presidency India achieved the extraordinary: it revitalised multilateralism, amplified the voice of the Global South, championed development, and fought for the empowerment of women, everywhere.


As we hand over the G20 Presidency to Brazil, we do so with the conviction that our collective steps for people, planet, peace, and prosperity, will resonate for years to come.


(900 words)


***Hướng tới một tương lai tươi sáng hơn: Năm chủ tịch G20 của Ấn Độ và Bình minh của Chủ nghĩa đa phương mới


Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Hôm nay đánh dấu 365 ngày kể từ khi Ấn Độ đảm nhận chức Chủ tịch G20. Đó là khoảnh khắc để suy ngẫm, tái cam kết và làm trẻ hóa tinh thần của 'Vasudhaiva Kutumbakam - Một Trái đất, Một Gia đình, Một Tương lai'.

Khi chúng tôi đảm nhận trách nhiệm này vào năm ngoái, bối cảnh toàn cầu khi ấy đang đứng trước thách thức nhiều mặt: sự phục hồi sau đại dịch Covid-19, các mối đe dọa về khí hậu đang rình rập, bất ổn tài chính và khó khăn nợ nần ở các quốc gia đang phát triển, tất cả cùng tồn tại trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang suy giảm. Giữa những xung đột và cạnh tranh đó hợp tác phát triển bị ảnh hưởng đồng thời sự tiến bộ cũng bị cản trở.

Đảm nhận vị trí Chủ tịch G20, Ấn Độ đã tìm cách mang đến cho thế giới một giải pháp để thay thế hiện trạng, chuyển từ phát triển lấy GDP làm trung tâm sang lấy con người làm trung tâm. Ấn Độ muốn nhắc nhở thế giới về những gì đoàn kết chúng ta hơn là những gì chia rẽ chúng ta. Cuối cùng, chúng ta nhận ra đối thoại toàn cầu cần thay đổi - lợi ích của số ít phải nhường chỗ cho khát vọng của số đông. Điều này đòi hỏi một cuộc cải cách cơ bản về chủ nghĩa đa phương như chúng ta đã biết.

Toàn diện, đầy tham vọng, định hướng hành động và quyết đoán—bốn từ này đã xác định cách tiếp cận của chúng tôi với tư cách là chủ tịch G20 và Tuyên bố New Delhi của các lãnh đạo (NDLD) được tất cả các thành viên G20 nhất trí thông qua chính là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc thực hiện những nguyên tắc này.

Tính toàn diện là trọng tâm trong nhiệm kỳ Chủ tịch của chúng tôi. Việc đưa Liên minh châu Phi (AU) làm thành viên thường trực của G20 đã đưa 55 quốc gia châu Phi vào diễn đàn, mở rộng tổ chức này tới 80% dân số toàn cầu. Lập trường chủ động này đã thúc đẩy một cuộc đối thoại toàn diện hơn về những thách thức và cơ hội toàn cầu.

Ấn Độ đã tổ chức hai Hội nghị thượng đỉnh “Tiếng nói phương Nam” và việc này đã báo trước bình minh mới của chủ nghĩa đa phương. Ấn Độ đã lồng ghép các mối quan tâm của các nước phương Nam vào các thảo luận quốc tế và đã mở ra một kỷ nguyên trong đó các nước đang phát triển có được vị trí xứng đáng trong việc định hình câu chuyện toàn cầu.

Tính toàn diện cũng truyền tải cách tiếp cận trong nước của Ấn Độ đối với G20, biến nó thành nhiệm kỳ Chủ tịch của Nhân dân, phù hợp với tư cách nền dân chủ lớn nhất thế giới. Thông qua các sự kiện "Jan Bhagidari" (sự tham gia của người dân), G20 đã tiếp cận được 1,4 tỷ công dân, thu hút tất cả các bang và vùng lãnh thổ liên bang (UT) trở thành đối tác. Và về các yếu tố thực chất, Ấn Độ đã đảm bảo sự chú ý của quốc tế hướng tới các mục tiêu phát triển rộng hơn, phù hợp với nhiệm vụ của G20.

Ở thời điểm trung gian quan trọng của Chương trình nghị sự 2030, Ấn Độ đã đưa ra Kế hoạch hành động G20 2023 nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), áp dụng cách tiếp cận xuyên suốt, định hướng hành động cho các vấn đề liên quan với nhau, bao gồm y tế, giáo dục, bình đẳng giới và môi trường bền vững.

Một lĩnh vực quan trọng thúc đẩy tiến trình này là Cơ sở hạ tầng công cộng kỹ thuật số (DPI) mạnh mẽ. Trong lĩnh vực này Ấn Độ đã đưa ra những khuyến nghị mang tính quyết định và đã tận mắt chứng kiến tác động mang tính cách mạng của những đổi mới kỹ thuật số như Aadhaar, UPI và Digilocker. Thông qua G20, chúng tôi đã thành công hoàn thành Kho lưu trữ cơ sở hạ tầng công cộng kỹ thuật số, một bước tiến đáng kể trong hợp tác công nghệ toàn cầu. Kho lưu trữ này bao gồm hơn 50 Cơ sở hạ tầng công cộng kỹ thuật số (DPI) từ 16 quốc gia và sẽ giúp các nước phương Nam xây dựng, áp dụng và mở rộng quy mô cở sở hạ tầng công cộng kỹ thuật số để giải phóng sức mạnh của tăng trưởng bao trùm.

Đối với chương trình Một Trái đất, chúng tôi đã đưa ra các mục tiêu đầy tham vọng và toàn diện nhằm tạo ra sự thay đổi tức thì, lâu dài và công bằng. 'Hiệp ước Phát triển Xanh' trong Tuyên bố đã xác định những thách thức trong việc lựa chọn giữa chống nạn đói và bảo vệ hành tinh bằng cách vạch ra một lộ trình toàn diện trong đó việc tuyển dụng và hệ sinh thái sẽ hỗ trợ lẫn nhau, việc tiêu dùng sẽ phải phù hợp với khí hậu và sản xuất phải thân thiện với hành tinh. Song song với đó, Tuyên bố G20 kêu gọi thực hiện mục tiêu tham vọng tăng gấp ba lần công suất năng lượng tái tạo toàn cầu vào năm 2030. Cùng với việc thành lập Liên minh Nhiên liệu Sinh học Toàn cầu và nỗ lực phối hợp thúc đẩy Hydrogen Xanh, tham vọng xây dựng một thế giới xanh hơn, sạch hơn của G20 là không thể phủ nhận. Đây luôn là đặc tính của Ấn Độ và thông qua chiến dịch Lối sống vì sự phát triển bền vững (LiFE), thế giới có thể được hưởng lợi từ những truyền thống bền vững lâu đời của chúng tôi.

Hơn nữa, Tuyên bố nhấn mạnh cam kết của chúng tôi đối với công bằng và bình đẳng về khí hậu, kêu gọi những hỗ trợ tài chính và công nghệ thực chất từ các nước phương Bắc (Global North). Lần đầu tiên người ta đã thừa nhận bước nhảy vọt cần thiết về quy mô tài trợ phát triển, chuyển từ hàng tỷ sang hàng nghìn tỷ đô la. G20 thừa nhận rằng các nước đang phát triển cần 5,9 nghìn tỷ USD để hoàn thành khoản Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) vào năm 2030.

Với yêu cầu về nguồn lực to lớn, G20 nhấn mạnh tầm quan trọng khi có các Ngân hàng Phát triển Đa phương tốt hơn, lớn hơn và hiệu quả hơn. Đồng thời, Ấn Độ đang đóng vai trò dẫn đầu trong các cuộc cải cách của Liên hợp quốc, đặc biệt là tái cơ cấu các cơ quan chính như Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhằm đảm bảo một trật tự toàn cầu công bằng hơn.

Bình đẳng giới chiếm vị trí trung tâm trong Tuyên bố, với điểm cốt lõi là việc thành lập Nhóm làm việc chuyên trách về Trao quyền cho Phụ nữ vào năm tới. Dự luật dành riêng cho phụ nữ của Ấn Độ năm 2023 trong đó quy định một phần ba Số ghế trong Quốc hội Ấn Độ và hội đồng lập pháp tiểu bang sẽ được dành cho phụ nữ chính là hình ảnh thu nhỏ cho cam kết của chúng tôi đối với sự phát triển do phụ nữ lãnh đạo.

Tuyên bố New Delhi thể hiện tinh thần hợp tác mới trong các ưu tiên chính tập trung vào sự gắn kết chính sách, thương mại đáng tin cậy và hành động đầy tham vọng về khí hậu. Điều đáng tự hào là trong nhiệm kỳ Chủ tịch của chúng tôi, G20 đã đạt được 87 kết quả và 118 văn kiện đã được thông qua. Đây là một sự gia tăng rõ rệt so với trước đây.

Trong nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của chúng tôi, Ấn Độ đã dẫn đầu các cuộc thảo luận về các vấn đề địa chính trị và tác động của chúng đối với tăng trưởng cũng như phát triển kinh tế. Chủ nghĩa khủng bố và việc giết hại thường dân một cách vô nghĩa là không thể chấp nhận được và chúng ta phải giải quyết vấn đề này bằng chính sách không khoan nhượng. Chúng ta phải thể hiện chủ nghĩa nhân đạo trước sự thù địch và nhắc lại rằng đây không phải thời đại của chiến tranh.

Tôi rất vui vì trong nhiệm kỳ Chủ tịch của chúng tôi Ấn Độ đã đạt được những điều phi thường: nhiệm kỳ đã hồi sinh chủ nghĩa đa phương, nâng cao tiếng nói của phương Nam, đề cao sự phát triển và đấu tranh để trao quyền cho phụ nữ ở khắp mọi nơi.

Khi bàn giao chức Chủ tịch G20 cho Brazil, chúng tôi đã thực hiện điều đó với niềm tin rằng mỗi bước chúng ta đi vì con người, vì hành tinh này, vì hòa bình và thịnh vượng, sẽ còn tiếp diễn trong nhiều năm tới.


***