About Us Press Releases

Telephone conversation between Prime Minister and H.E. Justin Trudeau, Prime Minister of Canada

Posted on: June 25, 2020 | Back | Print

Telephone conversation between Prime Minister and H.E. Justin Trudeau, Prime Minister of Canada

June 16, 2020

Prime Minister spoke on phone today with His Excellency Justin Trudeau, Prime Minister of Canada.

The leaders updated each other about the evolving situation related to the COVID-19 pandemic in their countries, and also discussed the possibilities of international collaboration to address the health and economic crisis.

They agreed that the India-Canada partnership can be a force for good in the post-COVID world, including for advancing humanitarian values in the global discourse.

The leaders emphasised the need to strengthen multilateral institutions including the WHO, and agreed to work closely together at various international fora, on health, social, economic and political issues.

Prime Minister Modi warmly appreciated the assistance extended by Canadian authorities in recent days to the Indian citizens in Canada, and for facilitating their repatriation to India. Prime Minister Trudeau similarly expressed his happiness at the facilitation offered for the return of Canadian citizens from India.

The two leaders agreed to continue their mutual consultations in coming days. They agreed that as large economies wedded to democratic values, India and Canada have a natural convergence on many global issues.

New Delhi
June 16, 2020

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng và Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Ngày 16 tháng 6 năm 2020
Hôm qua, Thủ tướng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Canada, ngài Justine Trudeau.

Hai nhà lãnh đạo đã cập nhật cho nhau về tình hình phát triển liên quan đến đại dịch COVID-19 ở nước họ, và cũng thảo luận về khả năng hợp tác quốc tế để giải quyết khủng hoảng kinh tế và sức khỏe.

Họ đồng ý rằng quan hệ đối tác Ấn Độ - Canada có thể là một lực lượng tốt trong thế giới hậu COVID, bao gồm cả việc thúc đẩy các giá trị nhân đạo trong các cuộc đối thoại toàn cầu.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các thể chế đa phương bao gồm cả WHO và đồng ý hợp tác chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế khác nhau, về các vấn đề y tế, xã hội, kinh tế và chính trị.

Thủ tướng Modi nhiệt liệt đánh giá cao sự hỗ trợ của chính quyền Canada trong những ngày gần đây đối với công dân Ấn Độ ở Canada và để tạo điều kiện cho họ hồi hương về Ấn Độ. Thủ tướng Trudeau cũng bày tỏ niềm hạnh phúc của mình trước việc Ấn Độ tạo điều kiện cho công dân Canada về nước.

Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục tham vấn lẫn nhau trong những ngày tới. Họ đồng ý rằng khi các nền kinh tế lớn kết hợp với các giá trị dân chủ, Ấn Độ và Canada có sự hội tụ tự nhiên trong nhiều vấn đề toàn cầu.


New Delhi


Ngày 16 tháng 6 năm 2020