About Us Press Releases

Press Release on B2B Meet on India-Vietnam Business Cooperation On Engineering, Automobiles, Plastic Raw Materials, Information Technology Agro and Processed Food on 21st October, 2020

Posted on: October 22, 2020 | Back | Print

Consulate General of India 
Ho Chi Minh City 
***** 
PRESS RELEASE 
B2B Meet  
“India-Vietnam Business Cooperation 
On Engineering, Automobiles, Plastic Raw Materials, Information Technology Agro and Processed Food” 
(Wednesday, 21st October, 2020) 

Federation of Indian Export Organisations (FIEO) in collaboration with Consulate  General of India in Ho Chi Minh City and Investment and Trade Promotion Centre (ITPC), Ho  Chi Minh City organized a virtual B2B meet on Engineering, Automobiles, Plastic Raw  Materials, Information Technology, Agro and Processed Food on Wednesday, 21st October,  2020. The virtual meet was organized with the objective of providing a platform for the  exporters from both sides in specific sectors. Around 90 companies from both the countries  participated in the virtual meet. 

The inaugural session of the B2B meet included initiation of the virtual meet by Mr.  Chandranath Som, Dy. Director General, FIEO followed by address by Mr. Nguyen Huu Tin,  Director, ITPC; Dr. Madan Mohan Sethi, Consul General, CGI, HCMC and Mr. Mahesh  Chandra Keyal, Vice President, FIEO. The session also included a presentation on HCMC’s  Electrical Engineering Industry by Mr. Ngo Van Tuc, Vice Chairman of HCMC Association of  Mechanical Electrical Enterprise (HAMEE). 

Consul General Dr. Madan Mohan Sethi in his address thanked FIEO and ITPC for  collaborating with each other in organizing this virtual meet and hoped that the B2B meet  provides further opportunities for entrepreneurs in both the countries to explore trade &  partnership in different areas. He also welcomed the companies taking part in the B2B meet  and assured full support from the Embassy and Consulate. 

Mr. Nguyen Huu Tin, Director, ITPC in his remarks thanked all the investors and  enterprises from both the countries in participating in the event and spoke about the Indian  trade and investment projects in Ho Chi Minh City. He also commented on the excellent  relations between India and Ho Chi Minh City in various facets and hoped that the virtual 

meet will pave the way to strengthen these relations further, particularly in the business and  investment sector.  

Mr. Mahesh Chandra Keyal, Vice President, FIEO expressed his gratitude to CGI and  ITPC for coming together for this virtual meet and explained about various initiatives by FIEO  in supporting the exporters by helping them identify new opportunities and challenges during  this pandemic. He referred to the overall downturn in the economy owning to the ongoing  crisis and wished that investors in both the countries grab the moment by tapping the  untapped potential in both the countries. 

The second and main session of the virtual meet saw the B2B meet among different  companies/investors in the sectors of engineering, automobiles, plastic raw materials,  information technology, agro and processed food from both the countries. There were 30 representatives from India and Vietnam to participation in this session. Owing to the  excellent relations between both the countries and the favourable conditions for  entrepreneurs; participants looked forward to opportunities in both the countries.  

Today’s B2B meet is the third virtual meeting in the series of webinars and virtual  meets planned by the Indian Consulate in Ho Chi Minh City to create more awareness about  India among the Vietnamese businesses and to strengthen the bilateral commercial and  trade relations between both the countries which got disrupted owing to the restrictions  imposed because of COVID-19. 


(Bản dịch không chính thức) 
Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ 
Thành phố Hồ Chí Minh 
*** 
THôNG CáO BáO CHí 
Giao lưu doanh nghiệp 
“HỢP TáC THƯƠNG MẠI ẤN ĐỘ & VIỆT NAM 
LĨNH VỰC CƠ KHí, CôNG NGHIỆP ô Tô, NGUYỄN LIỆU NHỰA, CôNG NGHỆ THôNG  TIN, NôNG SẢN Và THỰC PHẨM” 
Thứ Tư, ngày 21 tháng 10 năm 2020 

Liên đoàn các tổ chức xuất khẩu Ấn Độ (FIEO) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn  Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại TP. Hồ Chí  Minh (ITPC) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến trong các lĩnh vực cơ khí, công nghiệp ô tô,  nguyên liệu nhựa, công nghệ thông tin, nông sản và thực phẩm vào thứ Tư, ngày 21 tháng  10 năm 2020. Cuộc họp trực tuyến được tổ chức với mục đích kết nối cho các nhà xuất  khẩu của hai quốc gia trong các lĩnh vực trên. Khoảng 90 đại diện doanh nghiệp từ Ấn Độ và  Việt Nam đã tham gia vào phiên khai mạc. 

Phiên khai mạc của cuộc họp có sự tham dự và phát biểu từ ông Madan Mohan  Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Tín, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến  Thương mại và Đầu tư TP. HCM, ông Mahesh Chandra Keyal, Phó Chủ tịch Liên đoàn các  tổ chức xuất khẩu Ấn Độ, ông Chandranath Som, Phó Giám đốc Liên đoàn các tổ chức xuất  khẩu Ấn Độ và ông Ngô Văn Túc, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí – Điện TP. Hồ Chí  Minh (HAMEE). 

Tổng Lãnh sự Ấn Độ ông Madan Mohan Sethi gửi lời cám ơn đến Liên đoàn các tổ chức xuất khẩu Ấn Độ (FIEO) và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại TP. Hồ Chí  Minh (ITPC) đã phối hợp trong việc tổ chức cuộc họp trực tuyến và hy vọng thông qua phiên  giao lưu doanh nghiệp, doanh nghiệp hai bên có thể đạt được các cơ hội hợp tác và đối tác  trong các lĩnh vực khác nhau. ông cũng hoan nghênh các doanh nghiệp đã tham gia vào  phiên giao lưu doanh nghiệp và đảm bảo sự hỗ trợ từ Đại sứ quán/ Tổng Lãnh sự quán. 

Trong bài phát biểu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí  Minh ông Nguyễn Hữu Tín gửi lời cám ơn đến doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ đã tham dự cuộc họp và chia sẻ về các dự án/ hợp tác thương mại và đầu tư của Ấn Độ tại TP. Hồ Chí 

Minh. ông tin tưởng, với mối quan hệ tốt đẹp giữa Ấn Độ và Thành phố Hồ Chí Minh trên  nhiều khía cạnh, cuộc họp trực tuyến và giao lưu doanh nghiệp này là cơ hội để thúc đẩy và  củng cố hơn nữa mối quan hệ này, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. 

ông Mahesh Chandra Keyal, Phó Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức xuất khẩu Ấn Độ,  cám ơn Tổng Lãnh sự quán và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh  đã cùng tham gia cuộc họp trực tuyến. ông cũng đề cập đến các sang kiến của FIEO trong  việc hỗ trợ các nhà xuất khẩu bằng cách giúp họ xác định những cơ hội và thách thức mới  trong thời kỳ đại dịch. ông đề cập đến sự suy thoái chung của nền kinh tế do cuộc khủng  hoảng và mong muốn rằng các nhà đầu tư ở cả hai quốc gia nắm bắt cơ hội bằng cách khai  thác tiềm năng mới ở cả hai quốc gia. 

Cuộc họp được tiếp nối với phiên giao lưu doanh nghiệp giữa các doanh nghiệp/ nhà  đầu tư từ Ấn Độ và Việt Nam trong các lĩnh vực cơ khí, công nghiệp ô tô, nguyên liệu nhựa,  công nghệ thông tin, nông sản và thực phẩm. Đại diện khoảng 30 doanh nghiệp từ hai quốc  gia đã tham gia gặp gỡ và trao đổi. Với quan hệ tốt đẹp giữa Ấn Độ - Việt Nam và các điều  kiện kinh doanh thuận lợi, các doanh nghiệp kì vọng có thể tìm được những cơ hội hợp tác  mới giữa hai quốc gia. 

Cuộc họp giao lưu doanh nghiệp này là cuộc họp thứ 3 trong chuỗi các các hội nghị và giao lưu trực tuyến do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp  nhằm quảng bá về cơ hội giao thương với Ấn Độ đến các doanh nghiệp Việt Nam, qua đó  thúc đẩy quan hệ thương mại song phương trong giai đoạn ảnh hưởng do dịch Covid-19. 

***